ยโสธร ประเดิมฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดเทอม

8

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเด็กนักเรียน คลอดจนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก ณ หอประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  ซึ่งในวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ของโรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จำนวน 172 คน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่อีก 43 คน รวม 215 คน เพื่อเป็นการ สร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีนและเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในโรงเรียน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ในโอกาสเดียวกัน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และหัวหน้า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มอบมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และแมส 200 ชิ้น เจลล้างมือ 200 ขวด ให้กับเด็กนักเรียนและผู้มารับการฉีดวัคซีนอีกด้วย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทย ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคโควิด-19 ตามความสมัครใจให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความ รุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 จึงได้มีการจัดสรรวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า โดยมีกำหนดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้กำหนดฉีดวัคซีนให้กับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ

สำหรับ อำเภอเมืองยโสธร วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร/วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม/ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต 15/ อำเภอทรายมูล วันที่ 8 ตุลาคม 2564   ที่หอประชุมโรงเรียนทรายมูลวิทยา /อำเภอกุดชุม วันที่ 8 ตุลาค 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนกุดชุม วิทยาคม /อำเภอคำเขื่อนแก้ว วันที่ 8 ตุลาค 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนกู่จานวิทยาคม และที่หอประชุมโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์  วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ / อำเภอป่าติ้ว วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนป่าติ้ววิทยา /อำเภอมหาชนะชัย วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม /อำเภอค้อวัง วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนค้อวังวิทยาคม /อำเภอเลิงนกทา วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนเลิงนกทา /อำเภอไทยเจริญ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยาและโรงเรียนซ่งแย้พิทยาคม / วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลไทยเจริญ,รพ.สต.หนองสนม,รพ.สต.ส้มผ่อ ,รพ.สต.คำไผ่ / วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุม โรงเรียนคำเตยวิทยาและโรงเรียนซ่งแย้พิทยาคม,รพ.สต.น้ำคำ,รพ.สต.หนองคูน้อย และวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลไทยเจริญ

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here