ยโสธร ประธานสภา อบจ.นำแมสก์ของเยี่ยมออกมอบให้กำลังใจโรงพยาบาลชุมชน

39

นางสุภาพร  สลับศรี ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ยโสธร และคณะ ได้เดินทางไปที่ศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองยโสธร เพื่อมอบหน้ากากอนามัย และน้ำดื่มไปมอบให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลชุมชน ถือได้ว่าเป็นบุคคลากรณ์ที่อยู่ด่านหน้า ที่มีหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยทุกโรคก่อนจะส่งไปรักษา ที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอและจังหวัดฯโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการลงทะเบียนจองวัคซีน ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบในคราวเดียวกัน 

โดยจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดฯ หนึ่งที่มีการจองการฉีดวัคซีนเป็นอันดับหนึ่งของเขตส่งเสริมสุขภาพเขต 10  ก่อนที่ นางสุภาพร  สลับศรี ประธานสภา อบจ.ยโสธร จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งแต้ บ้านสว่าง บ้านคำน้ำสร้าง บ้านดอนกลอย และบ้านดู่ทุ่ง โดยมอบหน้ากากอนามัย เครื่องดื่มต่างๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตามเขตต่างๆช่วยประสาน นางสุภาพร  สลับศรี  เป็นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ก่อนจะลาออกมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดยโสธร ได้รับเลือกตั้งเข้ามามีคะแนนอันดับหนึ่งของจังหวัดยโสธร เป็นสมาชิกสภา อบจ. หญิงหนึ่งเดียวของ อบจ.ยโสธร ซึ่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เล็งเห็นความจำเป็นของบุคคลากรทางการแพทย์ จัดหาสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร เป็นเงินจำนวน 1,000,000-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ภาพ-ข่าว ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here