ยโสธร จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

3

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ ทุนเล่าเรียน หลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ (พระอารมหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร โดยพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร จ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายก เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาส ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธ ศาสนา ขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลัก ยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน

โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศิลาจารวัตร ที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่าน การคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ แบ่งออก เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6-9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษา ด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here