ยโสธร จัดประกวดข้าวหอมมะลิลือชื่อของเกษตรกรจังหวัดยโสธรปีการเพาะปลูก 2564/65

3

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด)  ปีการเพาะปลูก 2564/65 จังหวัดยโสธร เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ชั้น 1 โดยมี นายชัยวัฒน์  แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) ปีการเพาะปลูก 2564/65 จังหวัดยโสธร

เพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดยโสธร ปีการเพาะปลูก 2564/65 ซึ่งมีเกษตรกรรายบุคคลส่งข้าวเปลือกหอมมะลิที่ผลิตได้เข้าประกวด จำนวน 13 ราย และสถาบันเกษตรกร ส่งข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ผลิตได้เข้าประกวด จำนวน 1 รายผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) ปีการเพาะปลูก 2564/65 จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย การพิจารณาจากผลการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ50%การพิจารณาจากตัวอย่างข้าวหอมมะลิทางกายภาพ 50% ปรากฎผลดังนี้

เกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ /1. รางวัลชนะเลิศ  นายสำรวย สร้อยแก้ว อำเภอเลิงนกทา  2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 นางศรีพนม เผ่าหอม อำเภอทรายมูล /3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 นายสำรอง พรมจันทร์  อำเภอเลิงนกทา /4. รางวัลชมเชย นายจตุพร รังมาตย์ อำเภอป่าติ้ว กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจาก จ.ยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here