ยโสธร จัดกิจกรรม ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

11

นายเศกสรรค์  สวนกูล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร บูรณาการร่วมกับจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการดำนาวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และโครงการ “ดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลอง สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ครั้งที่ 2 ณ แปลงสาธิตศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 ในการนี้ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมจัดเตรียมสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรรมโครงการฯ โดยมีนายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมนำการดำนาในแปลงอินทรีย์ โดยมีนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา หว่านแหนแดง ปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร ตามด้วยกิจกรรมดำนาของกลุ่มศิลป์อินทรีย์ ณ แปลงสาธิตศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และแสดงความรักความสามัคคีของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ ศรีสมบูรณ์  รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here