“ยุทธพล ควง ปลัดจตุพร”ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

2

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการสำคัญ ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน​ (ทสม.)​ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อส.ทล.) ตลอดจนผู้บริหารข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าในวันนี้ ตนได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติราชการอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน “ไม่เกียร์ว่าง” ให้ความสำคัญกับประโยชน์

ของประชาชนเป็นหลัก ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีความสุจริตและความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  การกัดเซาะชายฝั่ง และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งนี้ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ ตลอดจนข้อสั่งการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here