ยะลา สว.กษิดิศ มอบโล่ วุฒิสภาศรัทธาความดี มอบโล่ ในฐานะผู้ทำความดีแก่สังคมให้ 2 ผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

4

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม ได้รับมอบหมายจากนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาให้เป็นตัวแทนมอบโล่ ตังคณานุรักษ์  ขอมอบโลห์ เกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำความดีแก่สังคม ในครั้งนี้แก่ นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียง  และ นายมะ ดอเลาะ อายุ 72 ปี ชายชราจิตใจงาม ผู้มีจิตอาสานำดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ มาถมถนนที่เป็นหลุ่มเป็นบ่อ   หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา  เพื่อเป็นเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

ในโอกาสนี้ ทางนายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมอาชีพและการออม   ได้มอบยาฟ้าทลายโจร พร้อมด้วยสิ่งของและถุงยังชีพให้ แก่อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับ นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ อายุ 42 ปี  ที่อยู่ 116 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ดำเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันสมาคมฯ เป็นองค์กรที่ให้ทุนกับ 10 องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบในการนำเครื่องมือ Community Score Card เครื่องมือ ธรรมาภิบาลเพื่อไปใช้กับการทำงาน และโครงการต่างๆ ในชุมชน เพื่อพัฒนาการทำงานเน้นความโปร่งใส รับผิดชอบได้   โครงการโรงเรียนปลอดภัย โดยดำเนินการสร้างแกนนำครูและนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำหลักในการทำงานในโรงเรียนและชุมชน พร้อมกับขยายฐานเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ และทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกปีการศึกษา เพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บ ความเสียหาย และเสียชีวิตในเด็ก คนในชุมชน จำนวน 38 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีชุมชนล้อมรอบ ในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในส่วน นายมะ ดอเลาะ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบอาชีพทำสวนปลูกพืชผักสวนครัว อาศัยอยู่กับภรรยา และบุตรอีก 2 คน โดยปกตินายมะ มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยโต๊ะอิหม่าม โต๊ะบิหลั่นอาศัยอยู่ประจำมัสยิด ยันนาตูลมะวา บือยา กว่า 30 ปีแล้ว  ทำความสะอาด และเก็บขยะ บริเวณมัสยิด  มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือสังคมทุกอย่าง เช่น บริจาค แบ่งปัน สิ่งของให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสว่า มีน้ำใจคอยช่วยเหลือเป็นผู้ที่ทุกคนให้ความนับถือ หากเห็นอะไรกีดขวางถนนแล้วจะค่อยช่วยนำออก เพื่อความสะดวก ในการใช้ถนนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

อีกครั้งเมื่อนายมะ ได้เห็นถนนในหมู่บ้านที่ใช้ เดินทางประจำเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงนำดินที่มัสยิดมาถมเพื่อให้รถไม่ตกหลุม ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีคนถ่ายภาพนายมะ ดอเลาะ ชายชราผู้มีจิตอาสา พร้อมรถพ่วงข้าง นำดินถมถนนเป็นบ่อลงในโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสแห่ชื่นชม

นอกจากนี้ยังสร้างอาคารเล็กๆในบ้านไว้สำหรับสอนศาสนาให้กับเด็กๆในหมู่บ้านในช่วงเย็นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนด้วยและแม้ว่าปัจจุบันนายมะจะมีรายได้มาเลี้ยงชีพตนเองจาก 2 ทางคือเงินเดือนจากการเป็นผู้ช่วยโต๊ะอิหม่ามโต๊ะบีหลั่น และเงินผู้สูงอายุแต่นายมะ ยังคงมุ่งมั่นทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจนถึงปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here