ยะลา ผอ.รร.บ้านพร่อน กังวล หลัง สพฐ.ให้โรงเรียนใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อ ATK ตรวจเชื้อโควิด-19 นักเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2

6

ภายหลังที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือเรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้สถานศึกษาสามารถนำเงินอุดหนุนไปจัดซื้อชุดตรวจ ATK ได้ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน  เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายอาหามะ สะอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อน ต.พร่อน  อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนบ้านพร่อน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึง ป.6 มีเด็กนักเรียน จำนวน 256 คน   ครูและบุคลากรรวม 23 คน ในการจัดซื้อ ATK ให้กับนักเรียนเพื่อตรวจนักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าให้โรงเรียนใช้งบอุดหนุนรายหัว ในการจัดซื้อได้  ทางโรงเรียนก็เกรงว่างบประมาณของเงินอุดหนุนรายหัว อาจไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน

โรงเรียนทำโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อที่ขออนุมัติจัดซื้อในงบของ สปสช. ในการจัดซื้อ ATK จำนวน 300 ชุด ตอนนี้โรงเรียนได้ดำเนินการทำโครงการไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว รอทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะประชุมอนุมัติโครงการ ความกังวลในเรื่องของได้ ATK หรือไม่นั้นยอมรับตอนนี้มีความกังวลเนื่องจากว่าถ้าไม่สามารถจัดซื้อ ATK ได้ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เนื่องจากเด็กมาแล้วไม่รู้ว่าเด็กมีเชื้อหรือไม่มีเชื่อ ถ้าได้ ATK มาแล้วได้ขอ รพสต อสม ในพื้นที่มาช่วยสวอปนักเรียนในการทำกิจกรรมทำการเรียนการสอนในวันแรก” ผอ.โรงเรียนพร่อน กล่าว

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here