ยะลา จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้นำท้องถิ่น (เทศบาล) จ.ยะลา สร้างจิตสำนึกสำหรับพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย

25

ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  หลักสูตรรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) จ.ยะลา เวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้นำท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน

ดร.มะพาริ กะมูนิง รักษาการประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เข้าใจในวิถีปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้รับเลือกตั้ง และรับทราบถึงวิสัยทัศน์ แนวนโยบายของผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกสำหรับพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “หน้าที่พลเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพาตีเมาะ  สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คุณประสิทธิ์  เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา และคุณอุปถัมภ์  ศิริโชย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรี และเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรี โดยมีผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป  ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  และผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบุดี

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here