ยะลาเข้ม แจ้ง ปชช.ออกนอกจังหวัด เมื่อกลับเข้าพื้นที่ต้องตรวจ ATK ทุกคน

5

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นหลายจังหวัดของภาคใต้ ดูเหมือนว่ากำลังกลับมาเป็นปัญหาใหญ่อีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันด้วยระบบ RT – PCR จากป้องปฏิบัติการหลายโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้ และภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ตัวเลขที่ปรากฎสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง สำหรับในพื้นที่ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 16 ก.พ.65 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 51 ราย เสียชีวิต 0 ราย

รักษาอยู่ใน โรงพยาบาล 657 ราย รักษาหายแล้ว 761 ราย เสียชีวิต 0 ราย เสียชีวิตสะสม 11 ราย เน้นย้ำพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ทำให้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “กรณีบุคคลที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ต้องตรวจ ATK ทุกๆคน ทุกกรณี หากไม่ปฏิบัติตามจนก่อให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน หรือ เชื่อได้ว่าเป็นการสัมผัสเชื้อจากภายนอกจังหวัด จะถูกลงโทษทางวินัย”

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาเรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)กรณีบุคคลที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดยะลาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)เดือนมกราคม 2565 พบการระบาดระลอกใหม่ เชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้อย่าง รวดเร็ว และจากการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสของบุคคลที่เดินทางยังนอกพื้นที่ และกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลา ในลักษณะการนำเชื้อจากภายนอกเกิดเป็นกรณีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จึงกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กรณีบุคคลที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยไปปฏิบัติราชการในการประชุม สัมมนา อบรม หรือ ห้วงพักหน้าที่ ลาปฏิบัติหน้าที่ หรือไปร่วมกิจกรรมที่มีการรวมของบุคคลซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการแพร่โรค เมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ต้องทำการตรวจหาเชื้อโดยการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ทุกคน ทุกกรณี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคในลักษณะกลุ่มก้อนในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน โรงเรียน สถานศึกษา กรณีบุคคลที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลา และไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว อันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในลักษณะการติดเชื้อโรคเป็นกลุ่มก้อน หรือเกิดจากเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เป็นการสัมผัสเชื้อจากภายนอกจังหวัด ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยแก่บุคคล อันก่อให้เกิดการแพรโรคดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (นายภิรมย์ นิลทยา)ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here