ยะลาทยอยตรวจ ATK ผู้ว่าฯ ออกประกาศขอความร่วมมือ ให้ราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และธนาคาร ให้บริการเฉพาะชาวบ้านที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

15

บรรยากาศทั่วไปภายในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ในวันนี้ ทางโรงพยาบาลยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลา นำระบบข้อมูลการตรวจ ATK ออนไลน์เชื่อมกับศูนย์พักคอย CI และโรงพยาบาลยะลา โดยนำข้อมูลทั้งหมดเชื่อมต่อกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาสามารถตรวจ ATK ได้ที่ศูนย์สะพานดำ(ฝั่งชุมชนตลาดเก่า) และที่โรงเรียนเทศบาล 2 (มลายูบางกอก) สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลอื่นๆสามารถไปตรวจได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ทุกแห่งในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อไปฉีดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีความเพียงพอไม่ขาดแน่นอน ล่าสุด ทางจังหวัดยะลา ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน ซึ่งมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 62ของจำนวนประชากร ซึ่งทางสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายต้องฉีดวัคนเข็มแรกให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไป ตามเป้าหมาย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ในการประชุมครั้งที่ 48/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองและธนาคาร ดังนี้

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคาร ทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาและต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here