ม.ราชภัฏ จ.ศรีสะเกษ มอบโล่ให้ผู้นำหมู่บ้านคริสต์บ้านหนองทามน้อย เป็นชุมชนต้นแบบสุภาวะ

5

ที่วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านหนองทามน้อย  ต.คำเนียม  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  ดร.ชูวิทย์  นาเพีย  รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนต้นแบบ สุภาวะทางสังคมบนพื้นฐานการใช้คริสต์ศาสนาเป็นพลังแห่งความเอื้ออาทร และการสร้างสังคมมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน 

ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  นายก อบต.คำเนียม  กำนัน ต.คำเนียม  ผู้ใหญ่บ้านหนองทามน้อย  ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลคำเนียมและนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน 

กิจกรรมประกอบด้วย  กิจกรรมทางศาสนาคริสต์  การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลชุมชนต้นแบบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบ ที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ ในด้านการบริหารการจัดการชุมชน ภายใต้ความเอื้ออาทรและความมั่นคงทางสังคมตามหลักศาสนาคริสต์ ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตบนหลักความเอื้ออาทร

ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการ  กล่าวว่า  ได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการบริการวิชาการและน้อมนำ แนวพระราชดำริที่ตอบสนองต่อความต้องการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

โดยมีการคัดเลือกชุมชนที่มั่นคงทางศาสนาคริสต์  มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและประชาชนในชุมชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน จนสามารถสร้างสุภาวะทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงให้สอดคล้องกับสังคมได้อย่างยั่งยืน จากปัญหาต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งทางความเชื่อของท้องถิ่น ที่ส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิ เป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here