ม.ราชภัฏยะลา อบรม ทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์

0

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเรื่อง “ทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงาน เพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2563 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ทุกท่าน จำนวน 350 คน ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นขอรับการประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF) ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันการยื่นขอรับการประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF) ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับที่สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here