ม.ราชภัฏยะลา จับมือ 23 ภาคีเครือข่ายจังหวัดยะลา ลงนาม MOU งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้จน

16

 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่) และประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Meeting ทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ 23 หน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัย “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานพร้อมลงนาม ร่วมกับผู้แทนจากภาคีเครือข่ายจังหวัดยะลา 23 หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัดยะลาที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย“งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา” รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  รวมถึงบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนจนเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง และส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยมีกำหนดระยะเวลา ความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)

ภาพ*ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here