ม.ราชภัฏยะลา จับมือ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส เปิดเส้นทางแห่งหม่อนไหม ไม้แก่นโมเดล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

3

ที่ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเส้นทางแห่งหม่อนไหม ไม้แก่นโมเดล โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย พันโทสมร เอี้ยวงศ์ รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่  2  อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคคลากร ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น โดยมี ดร.พัชรินทร์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนราธิวาส กล่าวรายงาน 

สำหรับ เส้นทางแห่งหม่อนไหม ไม้แก่นโมเดล เป็นกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส เป็นการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทักษะในการบริหารจัดการแปลงหม่อน อีกทั้งพัฒนาทักษะในการเลี้ยงไหม เป็นเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ในการดำเนินงานกิจกรรมเส้นทางแห่งหม่อนไหม ไม้แก่นโมเดล ได้รับความอนุเคราะห์จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถบ้านไม้แก่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  ในการสนับสนุนพื้นที่ จำนวน 5 ไร่  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ราย ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ 2565  ถึง 2567 โดยสนับสนุนพันธุ์หม่อน จำนวน 5 ไร่ เพื่อปลูกเป็นอาหารไหม ดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนราธิวาส  รวมถึงสนับสนุนไข่ไหม และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกกาว และการย้อมสีเส้นไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนราธิวาส ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการแปรรูปและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here