ม.พะเยา เข้มงวด! ออกมาตรการ สแกนเข้า-ออก พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UP Ticket

11

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และขอความร่วมมือให้ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ที่ต้องเดินทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนการเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา เข้มงวด! ออกมาตรการ สแกนเข้า-ออก พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UP Ticket อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

กรอกข้อมูลผ่านระบบ UP Ticket หรือ ทางเว็บไซต์ https://dev.citcoms.up.ac.th/up_ticket/Main/DefaultPage/Login.aspx  

ม.พะเยา เข้มงวด! ออกมาตรการ สแกนเข้า-ออก พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UP Ticket อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของจังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

– นิสิตและบุคลากรทุกคนที่เดินทาง เข้า-ออกจังหวัดพะเยาจะต้องลงทะเบียนรายงานตัวต่อจังหวัดพะเยา ใน QR Code ของ พะเยาชนะ และระบบ  UP Ticket ของมหาวิทยาลัยทั้งสองระบบ

– ระบบ UP Ticket จะทำคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นข้อมูลรายงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

– เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วถ้าหากมาจากพื้นที่เสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองโทรไปแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนหรือการกักพื้นที่ให้กับบุคคลคนดังกล่าวรับทราบ

ม.พะเยา เข้มงวด! ออกมาตรการ สแกนเข้า-ออก พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UP Ticket อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

การคัดกรองนิสิตที่เดินทางกลับเข้ามาศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการหอพักนิสิตเอกชน ช่วยตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรภายในหอพักที่เข้ามาพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ให้รายงานตัวและลงทะเบียนต่อพะเยาชนะ และระบบ UP Ticket ของมหาวิทยาลัยทั้งสองระบบ ทุกคน ซึ่งเราจะสามารถ ตรวจสอบได้ว่ามีใครมาจากพื้นที่เสี่ยง และสามารถแบ่งกลุ่มตามมาตรการได้ตามความเหมาะสม

ม.พะเยา เข้มงวด! ออกมาตรการ สแกนเข้า-ออก พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UP Ticket อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

  จุดผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย มีอยู่ ๒ จุด คือ

๑. หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒. ประตูศรีโคมคำ

หมายเหตุ : ประตู ๓ ห้ามนิสิตผ่านเข้า-ออกโดยเด็ดขาด

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยุ่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here