ม.นราธิวาสฯจัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟเอาตัวรอดหากเกิดไฟไหม้จริง (มีคลิป)

15

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝ่ายกายภาพ คณะผู้บริหาร และบุคคลากร เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เพื่อต้องการให้องค์กรมีหลักในการที่จะบริหารจัดการด้านการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้เข้าอบรมมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยในอาคาร ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีอาคารปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดอยู่หลายอาคารที่เป็นอาคารสูง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ และได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเสมือนจริง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here