มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนพิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2

ที่ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมด้วย นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนที่เข้ารับทุน จำนวน 108 ทุน

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุน ให้กับเด็กและเยาวชนพิการที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการ จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษานี้ ได้ทรงประทานทุนทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน รวมเป็นเงิน 53,165,000 บาท

ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 108 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 540,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here