มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับสภาเกษตรกรจันทบุรี จัดกิจกรรม โคกหนองนาโมเดล

12

ที่บริเวณแปลงขยายผลของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จังหวัดจันทบุรี ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและเยี่ยมชม โครงการ โคกหนองนาโมเดล ที่ขยายผลมาสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจากทั่วประเทศ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด / พัฒนาชุมชนจังหวัด และ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดได้นำเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกิจกรรม เข้ามือสามัคคี ด้วยการช่วยกันปรับแปลงปลูกผักสวนครัว ต่อยอดโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ สร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง และ ผู้บริโภค ส่งผลดีต่อสภาวะแวดล้อมโลก โดยผลผลิตของแปลงนี้จะเป็นพ่อ – แม่พันธุ์ของพืชทีปลูกหลังจากนำไปรับประทาน แล้วเมล็ดพันธุ์จะแบ่งปันไปสู่แปลงอื่น ๆ ของสมาชิก หรือเกษตรกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ สนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูก พืช ผัก สวนครัว ลกค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้มีการขยายผลโครงการโคกหนองนาโมเดลไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here