มุกดาหาร เปิดโครงการ ยุทธการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแนวชายแดน

2

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ยุทธการบูรณาการร่วมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.มุกดาหาร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี

ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้มาปฏิบัติหน้าที่แทน ในนามของคณะกรรมการผู้จัดทำโครงการยุทธการบูรณาการร่วมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านตามลำแม่น้ำโขง มีเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และเส้นทางข้ามตามช่องทางธรรมชาติต่างๆ จึงอาจ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดระบาดตามแนวชายแดนเข้ามาในประเทศอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรม ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ เป็นต้น

เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ป้องกันปัญหาข้างต้น ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามแนวตลิ่งแม่น้ำโขง เพื่อให้สังคม ชุมชน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการนำคณะผู้เข้าร่วมพิธีลงเรือที่จัดเตรียมไว้ล่องไปตามลำน้ำโขง เพื่อสำรวจความเรียบร้อยตลอดแนวชายฝั่งยังพบการรุกลำพื้นที่ริมฝั่งโขงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารซึ่งจะทำความเข้าใจสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกนอกแนวสันเขื่อนต่อไป.

ภาพ-ข่าว นิรันด์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here