มุกดาหาร เปิดการประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว

29

 มุกดาหาร สำนักงานจัดหางาน นายวิเศษ คำไพ จัดหางาน จ.บึงกาฬ รักษาราชการแทน จัดหางาน จ.มุกดาหารในนามคณะผู้ดำเนินการเปิดการประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงแรม พลอยพาเลข อ.เมือง จ.มุกดาหาร สำนักงานจัดหางาน จ.มุกดาหารเปิดการประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ.ห้องพลอยมะรุมชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวุฒิชัยเสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี โดยมี พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทันย์ รองผู้กำกับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม.จ.มุกดาหาร สำนักงานจัดหางาน มุกดาหารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มุกดาหารและสำนักงานประกันสังคม จ.มุกดาหารร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องบทบาทหน้าที่และการดำเนินการของนายจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดมุมมองที่ถูกต้อง ชัดเจนในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยการจัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรวม 200 คนอนึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโคโรนา 2019ซึ่ง จ.มุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่ติดกับสปป.ลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนมีระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตรมีด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังมีช่องทางธรรมชาติที่ทำให้มีแรงงาน สปป.ลาวลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยการลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยมีสาเหตุหลักๆคือสภาพปัญหาในประเทศต้นทางอัตราค่าจ้างในประเทศไทยที่สูงกว่างานบางประเภทแรงงานไทยไม่ทำและนายจ้างขาดแคลนกำลังแรงงานในบางประเภทซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นทั้งต้นทางทางผ่านและปลายทาง ของแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสี่ยงต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานนอกจากนี้ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้นายจ้างสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งถือเป็นกำลังแรงงานสำคัญของภาคการผลิตและการบริการของประเทศไทย

โดยจัดการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการไม่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

สรุปสถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดมุกดาหารจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 1,405 เจ้าของสถานประกอบการ 1.076 คน/แห่ง โดยมีรายละเอียดกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั่วไปจำนวน 91 คนกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติจำนวน 1,314 คน กัมพูชา 16 คน ลาว 1,269 คน เมียนมา 29 คนกลุ่มที่เข้ามาทำงานตาม MOU จำนวน 258 คนกัมพูชา 7 คน ลาว 249 คน เมียนมา 2 คนส่วนกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,056 คนกัมพูชา 9 คน ลาว 1,220 คนเมียนมา 2780 คน .

ภาพ-ข่าว นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ จ.มุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here