มอบรถยนต์เพื่อการศึกษาและชุดอุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์(สุพรรณบุรี) - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

มอบรถยนต์เพื่อการศึกษาและชุดอุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์(สุพรรณบุรี)

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ มอบสื่อการเรียนการสอนและเปิดห้องเรียนเทคโนโลยียานยนต์ และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านยานยนต์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพสองที่น้อง ต.บางพลับ อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง คณะครู นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องนำไปใช้ศึกษาเรียนรู้ ร่วมกันผู้รับมอบ สนับสนุนโดยอีชูซุ  ซึ่งบริษัทตรีเพชรอีชูชุเซลล์ จำกัด มอบรถยนต์เพื่อการศึกษาและชุดอุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ใช้ในการศึกษาเรียนรู้จากของจริง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอนด้านยานยนต์ที่ทันสมัย มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย ให้มีสมรรถนะความสามารถสอดคล้องตามความต้องการ ของตลาดแรงงานในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนา การศึกษาทั้งค้นความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายของชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นจุด ให้บริการพี่น้องประขาชนในโครงการอาชีวะอาสา และโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix itcenter) ในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งมีนายไพทูรย์ วงวีรกุล นายอำเภอสองพี่น้อง นายปียะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป สถาบันฝีกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูชุ จำกัด และคณะผู้บริหารสถนศึกษาวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีจำนวนมาก ในงานมีการแสดงชุด จินตลีลา “Excellent Conter วิถีทางแห่งการเรียนรู้”  วีดีทัศน์ชุดพิเศษชุด “วิถีอีซูชุ” จากนั้นคณะเยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์

สำหรับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช,) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นอีก หนึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน ส่งเสริมการบริกรวิชาการและวิชาชีพ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) และสื่ออุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ ” ยกระดับ ความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะของครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. เพื่อให้สอดคล้องกับ ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ กล่าวคือ ต้องเป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์ พนักงานทุกอาชีพต้องอัพเดทข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่องาน มีทักษะด้านภาษา มีการสื่อสารและการ จัดการข้อมูลที่ตี หากความสมารถที่หลากหลาย รู้จักพัฒนาตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยต่อยอด การทำงานให้เกิดประสิทธิภพสูง จะยิ่งสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการทำงานต่อไป

ทีมข่าว/สุพรรณบุรี

Tags

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close