มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีถวายปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น แด่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต)

1

ณ วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น แด่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต)

จากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตั้งขบวนเชิญปริญญาบัตร ครุยวิทยฐานะ    พัดรอง และย่ามที่ระลึก โดยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ อ่านคำประกาศเกียรติคุณสดุดี , ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก , รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถวายครุยวิทยฐานะ , ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี ถวายพัดรองที่ระลึก และ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี ถวายย่ามที่ระลึก ,กล่าวสัมโมทนียกถา , พระสงฆ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ , ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับประวัติ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชน การอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ,เป็นวิทยากรระดับภูมิภาคด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทเอกสารโบราณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , เป็นประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดโนนสว่าง พัฒนากลุ่มทอผ้า จนได้รับรางวัลระดับนกยูงทองพระราชทานระดับประเทศ , มีผลงานสำคัญ คือ การรักษามรดกภูมิปัญญากลองกิ่งเมืองอุดรธานี ให้เคียงคู่กับตำนานกลองหมากแข้ง กำเนิดเมืองอุดรธานี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม ได้รักษามรดกภูมิปัญญาการทำกลองกิ่งโบราณ เอาไว้อย่างสมบูรณ์ที่ , เป็นผู้อนุรักษ์สืบสานประเพณีฮีต 12 คอง 14 , ส่งเสริมประเพณีการเส็งกลองกิ่งในงานประเพณีสำคัญ ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง กลองกิ่งเมืองอุดรธานี และเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา ของจังหวัดอุดรธานี จนกลองกิ่งเมืองอุดรธานี ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ ในปี 2565 อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ทุกภาคส่วน และมีเมตตาให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอยู่เสมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here