มรย.ประชุมออนไลน์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชน เสริมความเข้มแข็งโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 นราธิวาสและปัตตานี

8

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2  ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ โดยมี อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ร่วมนำเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชน  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษา และด้านอื่นๆ ของชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ผ่านระบบออนไลน์

มรย.ประชุมออนไลน์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชน เสริมความเข้มแข็งโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 นราธิวาสและปัตตานี อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและปัตตานี  21 ตำบล จำนวน 63 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการประถมศึกษาและสาขาการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับคัดเลือกจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็นสถาบันการผลิตครูโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับการบรรจุตามอัตราเกษียณอายุราชการครูปีการศึกษา 2568 ในสาขาการประถมศึกษา  จำนวน 23 อัตรา และสาขาการศึกษาปฐมวัยจำนวน  23 อัตรา รวม 46 อัตรา ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด  สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  รวม 18 อำเภอ 39 ตำบล และ 44 โรงเรียน โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ และกลับไปเป็นครูในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตนเอง

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here