มรย.ติดตามโครงการวิจัยฯ หลักสูตรสันติศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ ร.ร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

3

ที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ที่ 3  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามโครงการวิจัยฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยกัลยาณมิตรต้นแบบ นำหลักสูตรสันติศึกษาระดับปฐมวัยและรูปแบบ PEACE² ไปใช้กับเด็กปฐมวัย ได้ประสบผลสำเร็จในระดับดีเยี่ยม พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ รองนายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ คุณครู และนักเรียนอนุบาล 1 – 3 จำนวน 9 ห้อง เพื่อเป็นเกียรติและการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้ต่อไป

ภายในโครงการวิจัยฯ ในครั้งนี้ มีการเสวนาเปิดตัวโรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์                    การเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพระดับปฐมวัย เพราะผ่านการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบนโยบายการศึกษาบนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์         ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ที่ 3 , ดร.พระโสภณ ธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม , รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์  อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ , นายอุเส็น  ปาลาเร่ รองนายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์ , นางบัญจรัตน์  ศรีษะสมุทร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ , นางวรัญญา  เฟื่องฟูขจร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ , ตัวแทนคุณครู , ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมี      นางปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ที่ 3 กล่าวว่า การเรียนรู้ในหลักสูตรสันติศึกษาระดับปฐมวัยของโครงการวิจัยมี 7 หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ 1. หน่วยหนูน้อยผู้มีพลังแห่งความดีงามในตนเอง 2. หน่วยหนูน้อยในโลกวิถีใหม่ 3. หน่วยหนูน้อยนักสันติภาพ 4. หน่วยห้องเรียนพื้นที่พิเศษของเรา 5. หน่วยหนูน้อยเป็นพลเมืองไทยที่ดี 6. หน่วยหนูน้อยรักษ์โลก 7. หน่วยหนูน้อยนักสันติเกษตร รูปแบบการสอนใช้ PEACE ยกกำลังสอง P เน้นการมีส่วนร่วม ENJOY การเรียนรู้อย่างมีความสุข Appliedการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน C ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย Evaluation with  empathy การประเมินด้วยความเข้าใจ การวิจัยนี้ยังผลิตสื่อการสอนทั้งที่สัมผัสได้จริงคือหุ่นหนูน้อยนักสันติภาพ พร้อมฉากป้องกันโควิด มีนิทานประกอบการเรียนรู้ การสอนดำเนินการในระบบออนไลน์ ผลการทดลองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here