มรภ.สงขลา ผนึกองค์กรท้องถิ่น-3 สถาบันการศึกษาสตูล ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมจัดการขยะ

4

 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มรภ.สงขลา นำคณะกรรมการบริหารและบุคลากรร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “โคก หนอง นา ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการประจำสำนักงานวิทยาเขตสตูล ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านนวัตกรรมการจัดการขยะ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดสตูล รวม 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพละงู (วก.ละงู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (วท.สตูล)    วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) และ เทศบาลตำบลกำแพง (ทต.กำแพง) จังหวัดสตูล เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

รวมถึงด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร พร้อมเปิดระดมความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และสร้างแนวทางความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล

 อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือกับ ทต.กำแพง ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของตนตามความเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาระหว่างกัน ทั้งในและนอกราชการ ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น การพัฒนางานวิจัยด้านการบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กันและกัน ซึ่ง ทต.กำแพง จะให้การสนับสนุนแก่ มรภ.สงขลา ในการลงพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัย ตลอดจนรับนักศึกษามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ และรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here