มรภ.วไลยอลงกรณ์ ติวเข้มเครือข่ายราชภัฏ Rajabhat Dataset Workshop 2020 (ปทุมธานี)

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2020 เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1 เพื่อทำหน้าที่ในการรับผิดชอบและดูแลข้อมูลในส่วนของกลุ่มข้อมูลราชภัฏ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลร่วมกันในกลุ่มข้อมูลราชภัฏอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้

 สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการจัดโครงการหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการยุทธศาสตร์ ได้มีการลงพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มของการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและสร้างเสริมคุณภาพโดยการนำเอาระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาช่วยใช้งาน ดังนั้นทางคณะกรรมการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้การดำเนินการของที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้

 โดยผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2020 จะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับกลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่ง พร้อมทั้งสามารถออกแบบและแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนนำเสนอรูปแบบการจัดทำรายงานให้กับผู้บริหารในระดับต่างๆ และพัฒนาต่อยอดในการสร้างกลุ่มข้อมูลประเภทอื่นให้เหมาะสม (Rajabhat Dataset) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ในท้องถิ่น ผ่านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายกับโครงสร้างเครือข่ายของประเทศ

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here