มรภ.ราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิต เอทานอล ไทย

22

รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี บันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโครงการ “สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับบริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด (แบบออนไลน์) พร้อมด้วยผศ.วัชรากร  พาหะนิชย์ ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ในพิธี ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา เปิดเผยว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนให้มีศักยภาพสูงในเชิงปฏิบัติการ ที่ทันต่อความต้องการกำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New-S-Curve และเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

รศ. ดร.ดวงพร กล่าวต่อว่า การทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนานักศึกษา สามารถส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานจริง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ โดยทางบริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด จะส่งผู้เชี่ยวชาญของสถานประกอบการมาเข้าร่วมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และเข้าร่วมสอนบางวิชาในหลักสูตรอีกทั้งยังรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here