มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ รพ. และพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ฉะเชิงเทรา)

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร  และโรงพยาบาลบางปะกง ในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ รพ. และพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ฉะเชิงเทรา) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในอีก 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว  จึงได้นำเสนอโครงการกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผลิตบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ให้มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง” 

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ รพ. และพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ฉะเชิงเทรา) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางปะกง ในการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ ผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายผลการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ รพ. และพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ฉะเชิงเทรา) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ในส่วนของการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  จะร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานที่จำเป็น ให้แก่ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพที่กำหนด สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ รพ. และพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (ฉะเชิงเทรา) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here