มนร. จัดกิจกรรมเส้นทางการเรียนรู้สู่อุดมศึกษา

4

ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ผู้บริหาร ครูแนะแนว ตามโครงการเส้นทางการเรียนรู้สู่อุดมศึกษา (Visit to the Princess of Naradhiwas University)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  เทพพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และผู้บริหาร ครูแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 67 โรงเรียน กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม  มนร. เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและการให้บริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ     

นอกจากจัดให้มีการบรรยายพิเศษแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับชมวิดีทัศน์แนะนำ มนร./คณะ/สถาบันเยี่ยมชมมัสยิดมหาวิทยาลัยฯ พร้อมครูไทยมุสลิมละหมาดร่วมกัน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอนของส่วนราชการในสังกัด มนร. เขตโคกเขือ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและจัดการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อีกด้วย

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here