มณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบจักรยาน และสิ่งของจากจิตอาสา เพื่อนำไปดำเนินการสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน

4

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37  รับมอบจักรยาน, เสื้อนักเรียน, หนังสือเรียน, ปฎิทินเก่าจาก คุณ ฐิติยา  เมืองมูล จิตอาสาให้กับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37/ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37   เพื่อนำไปซ่อมแซม แจกจ่าย และส่งมอบ ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ที่มีความต้องการ ขาดแคลนโอกาส ได้นำใช้ประโยชน์ โดยการปฏิบัติดังกล่าว หน่วยได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยทหาร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ประชาชนทั่วไป เพื่อขอรับบริจาคจักรยานที่ไม่ได้ใช้การแล้ว

โดยจะนำมาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ และแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน รวมถึงเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนตาม “โครงการมีแล้วแบ่งปัน”, การขอรับบริจาคเสื้อนักเรียน เสื้อผ้า หนังสือเรียน รวมถึงอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นการช่วยส่งเสริมในการสร้างโอกาสด้านการศึกษาใน “โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และการขอรับบริจาคและปฏิทินเก่า (แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ ในการใช้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนตาบอด โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และสามารถช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมอีกทางหนึ่ง ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here