ภูเก็ต”จิตอาสา” ร่วมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งเป้าฟื้นฟู1 พันไร่ใน1ปี

15

 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน กว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนวันป่าชายเลนโลก ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดเป้าหมายปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 1,000 ไร่ภายในระยะเวลา 1 ปีโดยครั้งนี้ดำเนินการปลูกป่าจำนวน 20 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชายเลนสวนสาธารณะสะพานหินตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น

ภาพ-ข่าว โกบาว จ.ภูเก็ต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here