พ.ท.ดร.สินธพ (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม หารือรองอธิการฯม.ศิลปากรร่วมให้แนวคิดเส้นทางการศึกษา เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ทำงานพัฒนา จ.นครปฐม

8

พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม นักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและการได้ทำงานให้กับองค์กรระดับโลก ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถและแนวคิดใหม่ๆ มาจัดทำเป็นกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาในจังหวัดนครปฐม โดยเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีโอกาสนำสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในจินตนาการซึ่งได้รับการบ่มเพาะด้านภาควิชาการจากคณะครูอาจารย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์โดยองค์รวมและยังสามารถทำให้เกิดแนวคิดผสมผสานกับบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกสิ่งที่จะทำให้จังหวัดนครปฐมได้พัฒนาไปอย่างมีระบบและมีศักยภาพยกระดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนในอีกไม่ช้า

 พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมได้เข้าพบและหารือกับ ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดระบบการศึกษาและนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะได้มีการนำไปปรับใช้กับการนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันและสนับสนุนการศึกษาในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ รวมถึงในเวทีนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันบุคคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงและมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีพลังความคิด มีความสามารถที่พร้อมจะนำองค์ความารู้ที่มีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี และเปิดมุมมองว่าโลกยุคใหม่ คนรุ่นใหม่จะเป็นผู้สร้าง ส่วนคนรุ่นก่อนจะเป็นผู้ประคองและชี้แนวทางให้เปรียบเป็นพี่เลี้ยงและทำงานควบคู่กันไป

 ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ เผยว่า การที่สมาชิกผู้แทนราษฎรได้เดินเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยถือว่าจะเป็นการเปิดมุมมองซึ่งกันและกันเนื่องจากทราบว่า พ.ท.ดร.สินธพ หรือ เสธ.แก้ว ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านวิศวกรรม และยังได้มีประสบการณ์ในการทำงานขององค์กรระดับโลก มากแล้ว สิ่งเหล่านี้หากได้นำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา จะเกิดประโยชน์มาก โดยตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ มีหลายโครงการที่กำลังดำเนินการให้กับชุมชน ซึ่งประการหนึ่งที่ได้ตระหนัก นั้นคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษารวมถึงบุคคลากร

รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เผยต่อว่า เรื่องหนึ่งคือการใช้รถใช้ถนนที่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย โดยตอนนี้ได้มีการคิดและศึกษาเป็นอย่างดีในการจัดสร้างอุโมงค์สำหรับรอดใต้ถนนหลักเข้าสู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย นั้นจะทำให้ลดตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุได้มาก โดยยังคิดถึงชุมชนซึ่งทางขึ้นและลงจะไม่ทำให้การจราจรของประชาชนบนท้องถนนติดขัดหรือเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอีกด้วย โดยอยากจะฝากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษา ประสานงานและผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจุดที่ตั้งเป็นพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม ได้ทราบถึงปัญหาและนำเสนอแนวทางเพื่อบรรจุงบประมาณในแผนการพัฒนาพื้นที่ก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล

นอกจากนี้การนำหลักวิชาการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงการจัดพื้นที่การแสดงผลงานด้านศิลปะ ด้วยการจัดเป็น Street Art ซึ่งเรามีหลายคณะที่มีศิลปินที่มีศักยภาพนำงานศิลปะมาเผยแพร่ได้ อีกเรื่องคือการจัดสถานที่โบราณและมีประวัติศาสตร์ บริเวณติดกับพื้นที่มหาวิทยาลัย คือสระน้ำจันทร์ หรือชาวบ้านจะเรียกกันว่า สระบัว บริเวณดังกล่าวถ้ามีการจัดสถานที่เพื่อเปิดถนนคนเดินเป็น ถนนสายดนตรี นี่คือการนำวิชาการมาปรับใช้กับชุมชนได้อย่างลงตัว ซึ่งก็จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและทางดนตรี และจะทำให้เกิดงาน รายได้กับชุมชนได้ โดยเรายังมีทีมงานในการจัดทำ แอพพลิเคชั่นที่มีความสามารถที่จะทำให้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท่องเที่ยวต่อยอดในจังหวัดนครปฐมด้วย

พ.ท.ดร.สินธพ (เสธ.แก้ว) ส.ส.นครปฐม  เผยในเวทีหารือว่า ในเรื่องของการนำเสนอแนวคิดเรื่องการจัดสร้างอุโมงค์ลอดสำหรับยานพาหนะเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้น เป็นเรื่องที่พร้อมจะนำไปแจ้งให้กับเทศบาลนครนครปฐม ได้ทราบและมาร่วมศึกษาในแนวทางและทราบว่าไม่นานเพิ่งมีอาจารย์ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าเสียดายบุคคลากรที่มีคุณค่ากับจังหวัดนครปฐมและประเทศของเราได้ แต่ก็มีเรื่องของปัจจัยเอ็ม แต่ก็พร้อมจะเป็นกระบอกเสียงสำหรับเรื่องนี้แน่นอน

พ.ท.ดร.สินธพ (เสธ.แก้ว) กล่าวว่า ในความที่เป็นลูกนครปฐมแท้ๆ ได้เห็นมหาวิทยาลัยศิลปากรมานานและเคยฝันที่จะมาศึกษาเห็นประเพณีที่งดงามและสนุกสนานถือเป็นสถาบันที่มีเรื่องเล่ามานาน และพร้อมจะนำเอาความรู้ความสามารถมาส่งต่อถึงน้อง ๆนักศึกษา และยังมีทีมงานกลุ่มเพื่อนเสธ.แก้ว ที่มีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมผลักดันและสนับสนุนในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆในอนาคต และพร้อมร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร่วมถึงได้นำเอาวิชาการที่มีในห้องเรียน ห้องทดลองวิจัย มาร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนครปฐม เป็นต้นแบบเพื่อเป็นการวางรากฐานเพื่อเชื่อมโยงกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันกับคนรุ่นเก่า ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยั่งยืนเป็นเมืองที่น่าอยู่ให้ได้ในไม่ช้านี้ เพราะตอนนี้ความเจริญก้าวหน้าอื่น ๆ กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเรามีแนวคิดที่จะให้ประชากรมีความสุขให้ได้มากที่สุด

โดยหลังเสร็จสิ้นการหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิด รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และผู้บริหาร ได้มีการนำคณะของ พ.ท.ดร.สินธพ (เสธ.แก้ว)และกลุ่มเพื่อนเสธ.แก้ว ได้นั่งชมการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบันในคณะต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการบูรณะ “เรือนทับเจริญ” ซึ่งเป็นโบราณสถาน ซึ่งได้เตรียมจัดพื้นที่สำหรับจัดแสดงวัตถุโบราณและนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ยุคอณาจักรทวารวดีที่มีอายุนับพันปี

ทั้งนี้ พ.ท.ดร.สินธพ (เสธ.แก้ว) ได้ยังได้เตรียมที่จะมีการเข้าศึกษาแนวทางในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและทุกระดับเพื่อนำวิชาการออกมาสู่ชุมชนและให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายทำให้การศึกษาในพื้นที่เข้าถึงได้กับทุกกลุ่มประชากร และให้ข้อมูลทางวิชาการได้มาสู่ชาวบ้านในชุมชนให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้จังหวัดนครปฐมมีการพัฒนาในทุกมิติรอบด้านนับจากนี้

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here