พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เร่งตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสบเมย วางท่อประปาสูบน้ำเข้าพื้นที่ ยับยั้งปัญหาภัยแล้ง

33

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบหมายนโยบายให้นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งรัดตรวจสอบแหล่งน้ำตาม ห้วย หนอง คลอง บึง และสร้างฝายเก็บกักเก็บน้ำ วางท่อประปาสูบน้ำเข้าพื้นที่ในพื้นที่ ตำบลกองก๋อย ตำบลป่าโปง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้งปัญหาภัยแล้ง ให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการป้องกันและยับยั้งปัญหาภัยแล้ง ให้ราษฎรได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ตำบล กองก๋อย ตำบลป่าโปง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  งบประมาณ 975,300 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุปกรณ์ โดยใช้แนวทางราษฎรมีส่วนร่วมและประชาชนจิตอาสาในการดำเนินการดังกล่าว

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here