พ่อเมืองแปดริ้วเปิดกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน พร้อมมอบเกียรติบัตรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3

หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน  เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี  โดยมี นายวรนัฐ  ติรประเสริฐสิน  พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน  100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

 ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2557   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” คือ การพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจกัน พัฒนาคนให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกัน ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดการเรียนรู้การทำงานในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “เงินสัจจะ” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 109 กลุ่ม สมาชิก 23,588 คน เงินสัจจะ จำนวน 273,122,540 บาท

สำหรับ การดำเนินกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48  ปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตที่มีผลกาดำเนินงานดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีระยะเวลาการดำเนินงานนานที่สุด , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีจำนวนเงินสัจจะสะสมมากที่สุด ของแต่ละอำเภอ รวมทั้งสิ้น 33 กลุ่ม

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here