พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ร่วมเปิดงาน สืบสานพุทธศิลป์และพันธุ์ไม้มงคล

8

ที่ โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน”สืบสานพุทธศิลป์และพันธุ์ไม้มงคล โรงเรียนบวรวิชชาลัยของวัดร่องฟอง ” โดยมี นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กล่าวรายงาน งานนี้ชาวตำบลร่องฟองร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน จัดขึ้น

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กล่าวว่า ทางวัดร่องฟอง มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสาบัญ บรณาการกับงานช่างพทธศิลป์วัดร่องฟอง มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ บูรณาการกับงานช่างพุทธศิลป์ ตามดำริหลวงพ่อพระครูบวรธรรมกิติ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดร่องฟองมุ่งที่จะรักษาสืบทอดงานช่างภูมิปัญญาทางศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาที่ว่า “บาลีนำ สามัญเติม เพิ่มช่างพุทธศิลป์ ” ซึ่งดำเนินการมาตามลำดับ และในปี 2565 นี้ ทางโรงเรียนบวรวิชชาลัยร่วมกับวัดร่องฟอง สภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธาประชาชนตำบลร่องฟอง ร่วมกันจัดงานสืบสานพุทธศิลป์และพันธุ์ไม้มงคลขึ้นเป็นปีแรก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญาช่างพุทธศิลป์ของโรงเรียนบวรวิชชาลัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลร่องฟองสอดคล้องกับกิจกรรมรวมพลคนปีขาลในปี 2565นี้ เพื่อรักษาและขยายพืชพันธุ์ต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงานด้านสัมมาชีพ และรายได้ของผู้มีความสนใจ และส่งเสริมสามัคคีธรรมของพลังบวร อันมีวัดเป็นศูนย์รวมใจทั้งนี้ตำบลร่องฟองนั้น ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการตีเหล็ก ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรเช่น มีด พร้า จอบ เสียม ขวาน คราดและมีการเย็บผ้าส่งจำหน่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานช่าง การสืบสาน รักษา ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของงานช่างเหล็กและการเย็บผ้า จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชาวร่องฟองให้คงอยู่ และสร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อไปด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here