พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3

5

 ตามที่ กองทัพบก ได้อนุมัติให้ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนิการจัดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภำคที่ 3 รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมในรูปแบบผสมผสำน (Blended Learning) โดยให้ผู้เข้ารับกำรอบรม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการอบรมแบบ Onsite ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก สลับกับการอบรมแบบ Online ณ ที่ตั้ง ระยะเวลาการอบรม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 – 3 วัน โดยมีเนื้อหาวิชำที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์, ภารกิจและการดำเนินงานของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3, ปัญหาภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ, การเดินตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ และความยั่งยืน รวมทั้งการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และนักธุรกิจภาคเอกชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 40 ราย

ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจากการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 ผลการอบรม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ นักธุรกิจภาคเอกชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3

ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3 ร่วมกับ หน่วยงาน ส่วนราชการ, คณาอาจารย์, นักเรียน ภาคเอกชน  จิตอาสา และภาคประชาชน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคม มอบให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว (โรงเรียนในโครงการ “อาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้แก่   เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง,  อุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน  1 ชุด , ทุนการศึกษา 63 ทุน (46,500 บาท),  ผ้าห่ม จำนวน  70 ผืน,  น้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด และ  อุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ชุดเปตอง, ลูกฟุตบอล, ลูกบาสเก็ตบอล, ลูกแชร์บอล และไม้แบตมินตัน  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านเวียงแก้ว ได้แก่  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (ชุดละ 10 ชนิดผัก) จำนวน 1,000 ชุด,  พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 30,000 ตัว,  อุปกรณ์การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 18 ชุด,  ถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพ   จำนวน 10 ชุด, และ  เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 480 หลอด

พร้อมกันนี้ ได้มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านเวียงแก้ว ได้แก่  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (ชุดละ 10 ชนิดผัก) จำนวน 1,000 ชุด,  พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 30,000 ตัว,  อุปกรณ์การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 18 ชุด,  ถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพ   จำนวน 10 ชุด, และ  เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา จำนวน 480 หลอด และ  หน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น ณ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นอกจากนั้น คณะ สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3  ได้ศึกษาภูมิประเทศผ่านการลงเรือล่องแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งมีแนวชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอชายแดนที่สำคัญในการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่อง และเยี่ยมชมภาคธุรกิจที่สำคัญไร่ชาฉุยฟง ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมร่วมฟังการบรรยายให้ข้อมูลจาก พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอธิปไตยตามแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมถึงภารกิจในการสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคประชาชน ที่สำคัญการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของกองทัพบก  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขชื่นมื่น ในช่วงเย็นได้ร่วมรับประทานอาหารกับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค โฮเทล อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี  คุณผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย/ ผู้บริหารโรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติค โฮเต็ล ให้การต้อนรับ  

ในการนี้ สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3 ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว, พัฒนาโรงเรียน, เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง, ปล่อยปลา และร่วมแข่งขันกีฬาพัฒนาสัมพันธ์  อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here