พิษณุโลก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39จับมือ เครือข่ายแพทย์แผนไทย ชวนผู้บริโภครักสุขภาพ ทำน้ำดื่มส่งมอบผู้ป่วย ที่ศูนย์พักคอย

3

พันเอก วัชรพงศ์   แก้วแจ้ง  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร)  เป็นประธานเปิดโครงกรสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ร่วมกับ เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้มาตรการการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ มีการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด 

โดยมี พลเอก ดร.  ศิริ ทิวะพันธุ์ , พลโท วิเชียร ไชยปกรณ์, ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษณ์    ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก , ผู้ทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก, ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสมอแข ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมต้มน้ำสมุนไพรจากขิงและกระชาย ซึ่งเป็นสูตรในการบำรุงร่างกาย เพื่อส่งมอบให้ศูนย์พักคอยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 จุด ได้แก่ ศูนย์พักคอย จังหวัดพิษณุโลก Community Isolation จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลก  แห่งที่ 3 ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม) และ จุดที่ 2 ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลก  แห่งที่2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ บ้านวังเป็ด) โดยเชิญ อาจารย์เอกกฤษ จันทร์โต อาจารย์ ประจำกลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร

นอกจากนี้  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย พันเอกหญิง ภาวดี  ดวงแดง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนและสารนิเทศ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, พันโท หญิง ลักขณา  ธรรมชาติ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, พันตรี หญิง วีรวรรณ์ พันภูมิพฤกษ์ รองหัวหน้าฝ่ายบริหาร งานบุคคล  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก, นาง สุนันทา เปรื่องธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุข/รองหัวหน้าชุดครูฝึก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก

นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, ภาคประชาชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา วมทำโครงการจุฬามณีสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 (การผลิตน้ำสมุนไพร ต้านโควิด – 19) การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก  สนับสนุน ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในจังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดอื่นๆ ที่มีความสนใจ ณ  วัดจุฬามณี  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธาน

รวมถึง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ร้อยเอก อุบล  พุทธรักษณ์    ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก และสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  ประชุมคณะทำงาน ในการเตรียมสมุนไพรบำรุงร่างกาย ขั้นตอนการต้มน้ำสมุนไพร โดยมีขั้นตอนการทำตั้งแต่การเตรียมสมุนไพร การต้มน้ำให้เดือด ใส่สมุนไพรที่เตรียมไว้ การปรุงรสให้รับทานได้ง่ายขึ้น ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ต้มน้ำสมุนไพรในเบื้องต้นนั้น ได้รับการสนับสนุนมาจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น  สมาคมทหารผ่านศึกพิษณุโลก  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

รวมทั้งได้นำน้ำสมุนไพรสูตรบำรุงร่างกายที่ดำเนินการผลิตไปส่งมอบในพื้นที่ศูนย์พักคอย จังหวัดพิษณุโลก Community Isolation จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลก  แห่งที่ 3 ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม) และ จุดที่ 2 ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลก  แห่งที่2 (วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ บ้านวังเป็ด) สำหรับศูนย์พักคอย จังหวัดพิษณุโลก  แห่งที่1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นั้น อยู่ระหว่างการรอความพร้อมของการรับน้ำสมุนไพรเพื่อนำไปบริหารจัดการและดำเนินการส่งมอบให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้รับประทาน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here