พิษณุโลก “ปลูกป่าในใจ” สืบสาน ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง สองแผ่นดิน

5

 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 ,หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ ,กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ,นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39, และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 4  กองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นายอำเภอวัดโบสถ์ , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก, สมาคมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก,ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น, อาสาสมัครกิจการพลเรือน,นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เสริมป่าชุมชน บ้านคันโช้ง ตำบลคันโช้ง, ป่าชุมชนบ้านท่าหนอง ตำบลหินลาด และป่าชุมชนบ้านน้ำคบตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ ” ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 น้อมนำแนวพระราชดำริ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเพิ่มเติมป่าชุมชน พื้นที่ละ 3 ไร่ รวมจำนวน 9 ไร่ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนป่าไม้,สร้างความชุ่มชื้น และเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทุกภาคส่วนร่วมปล่อยปลาตะเพียน, ปลาตะโกก จำนวน 40,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาป่าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟูป่า, บริหารจัดการป่า และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อย่างเหมาะสม  ภายใต้แนวคิดการสร้างความตระหนักให้มีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกัน (Awareness and Sharing Participation) เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และจัดให้มีการกำหนดแนวกันเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ทำกิน ให้สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกัน

นอกจากนี้  โครงการ” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ ” ได้ปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่าง ๆ และเหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่ใน 3 ตำบลของอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการปลูกป่าปล่อยปลา ฟื้นฟูและรักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนดูแลรักษาป่า และยังสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติลงสู่คลองแหล่งน้ำขุมชน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ยังคงมีความสมบูรณ์ในพื้นที่ ให้สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีส่วนราชการ กำลังพลทหารจิตอาสา  ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก

พิษณุโลก “ปลูกป่าในใจ” สืบสาน ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวง สองแผ่นดิน อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here