พิษณุโลก จิตอาสาภาค 3 นำนิสิต นักศึกษา เปิดโลกกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21

พันเอก ธนะพันธ์ ขำทวี จิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อมด้วย ร.ศ.เดชา นาวานุเคราะห์ จิคอาสา 904  นักศึกษาจิตอาสา 904  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,  นิสิตจิตอาสา 904  มหาวิทยาลัยนเรศวร ,  นักศึกษาจิตอาสา 904  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เขตพื้นที่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 7 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 150 คน  ณ ศูนย์ฝึกมวลชนสัมพันธ์ ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกันทำกิจกรรมศึกษาดูงานที่ศูนย์ ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การดำรงชีพในป่า การทำปุ๋ยหมัก การใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ นำใบไม้มาตกแต่งบนผืนผ้า และบรรยายหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาสังคม ให้ความรู้เกี่ยวกับการ มีจิตอาสา แนะนำบทบาทของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งได้สอดแทรก ให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษาไทย

ร่วมกันปล่อยปลาลงบ่อ จำนวน 3 บ่อ และปลูกต้นไผ่ จำนวน 10 กอ ณ โคก หนอง นา โมเดล ค่ายสฤษดิ์เสนา กรบรบพิเศษที่ 4 มอบใบประกาศนียบัตร และประดับปีกกระโดดหอสูง 34 ฟุต และพิธีปิดกิจกรรม โดยมี พันเอก ชาคริต อุจะรัตนะ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทน จากศูนย์จิตอาสาพระราชทานภาค 3 ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก และคณะครู จากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 7 โรงเรียน

โครงการดังกล่าวนี้เป็นการขยายผลของนิสิต/นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เพื่อส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้  สร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here