พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

6

ที่บริเวณลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

เนื่องด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารกองทัพบกจึงได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยจัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์นำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ สำหรับประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

โดยหลังจากพิธีเปิดงานแล้วแม่ทัพภาคที่  3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำกว่า  24,000 ลิตร ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่วัดวังยาวสามัคคีธรรม หมู่ที่  10 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่น้ำไปเติมในประปาหมู่บ้าน และโอ่งเก็บน้ำของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here