พิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์

5

คุณวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานบริหารปราสาทสัจธรรม ที่ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา ได้มีการจัดงานพิธี 5ศาสนาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้นำทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมพร้อมประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานประกอบพิธี 5 ศาสนาในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกอบพิธีกรรมของทั้ง 5 ศาสนาจะประกอบไปด้วยศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ซึ่งแต่ละพิธีกรรมจะแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญญ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์ในหลักทศพิธราชธรรมทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย นำผาสุกมาสู่พสกนิกรและประเทศชาติ พร้อมทั้งทรงดำรงอยู่ในฐานะพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา

 ทำให้พสกนิกรทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย แม้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และคติความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินไทยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมีภายในงานยังได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ตามพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารช บรมนาถบพิตร พร้อมวางช่อดอกไม้ ของ ผู้นำแต่ละศาสนา ศาสนิกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้กับแผ่นดินของชาวสยาม เพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของปวงประชาราษฎร์ และภายในงานยังได้มีการออกโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลของพี่น้องชาวพัทยากันอย่างคับคั่งอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here