พิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์(สุพรรณบุรี)

43

สุพรรณบุรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานฝ่ายฆราวาส พระปริยัติวรคุณ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานพร้อมด้วยนพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ นายศักดิ์ชาย บุญมาก ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ผู้ให้การสนับสนุน และพ่อค้าประชาชนร่วมงาน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข กล่าวว่าการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานประจำ 5 วันต่อสัปดาห์ และถือว่าเป็นโอกาสดีของประชาชนชนชาวตำบลบ่อสุพรรณและพื้นที่ใกล้เคียงที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อสุพรรณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น งบประมาณ 40,875,000 บาท(สี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันถ้วน) เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอย 2,170 ตารางเมตร เพียงพอในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพ พี่น้องประชาชนตำบลบ่อสุพรรณและพื้นที่ใกล้เคียง

โดยปกติแล้วอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก มีความแออัด โดยก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น อยู่ในตัวเมือง เพื่อเป็นโรงพยาบาลด่านหน้าตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีความ ซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัยโรค และไม่จำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทาง สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบ่อสุพรรณถือเป็นโอกาสพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น ต่อมานพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีได้กดสวิตซ์เพื่อเปิดป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น แต่ป้ายไม่ยอมเปิดต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้มือดึง

ทีมข่าว /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here