พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E (นครสวรรค์)

7

นายวรากร ศรีภพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรตาคลี  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของโรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว ในวันนี้ โดยมี ดาบตำรวจธวัช อิ่มคำ ครูตำรวจแดร์ของสถานีตำรวจภูธรตาคลี กล่าววัตถุประสงค์  ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด  เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ทุกหน่วยต้องนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกโดยแผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดได้กำหนดให้ครูแดร์ เข้าร่วมดำเนินการป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน  ซึ่งสถานนีตำรวจภูธรตาคลี ได้จัดให้วิทยากรครูตำรวจแดร์ ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแดร์ จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าทำการสอนโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ และบัดนี้ได้สอนครบทุกบทตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่รับประกาศนียบัตร ตลอดจนถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่าย ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ของโรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยวในภาคเรียนนี้ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ได้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here