พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

7

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดย พระราชธรรมวิเทศ (ประเสริฐ กวิสฺสโร) ประธานสมัชชาฯ และคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง, อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร, อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม, อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมปญฺโญ ป.ธ.๙, ดร.), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการนี้ พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ, เจ้าอาวาสวัดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, พระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเติล , พระครูภาวนาชาครวิเทศ (ชาติชาย ชาคโร) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีช  และคณะกัลยาณมิตรร่วมในงานด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here