พาณิชย์ ฉะเชิงเทรานำคณะลงตรวจเข้มกระเช้าปีใหม่ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

7

นายพสิษฐ์  พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดฯ ปกครองจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทาน ณ ร้านไทยไชโย ถ.สวนสมเด็จ อ.เมืองฉะเชิงเทรา และ ห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาฉะเชิงเทรา

พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า  ด้วยใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น กระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ไม่เอารัด เอาเปรียบผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ของขวัญปีใหม่ ชุดไทยธรรม และชุดสังฆทาน โดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงราคาสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ทั้งนี้ รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (font) ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า  รวมทั้งจัดทำป้ายแสดงรายการสินค้าที่มีการจำแนกราคาสินค้าแต่ละรายการ ค่าภาชนะหีบห่อ และค่าบริการตกแต่งไว้อย่างชัดเจน ณ จุดจำหน่าย หรือกระเช้าของขวัญเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ฉวยโอกาสปรับราคาและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการได้จัดกระเช้าของขวัญถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายกระเช้า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้าง,ร้านต่างๆ มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดใส่รวมในกระเช้า และต้องแสดงฉลากอาหารเป็นข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนอ่านง่ายแสดงชื่อประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ซึ่งจะต้องมีกำหนดไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here