พัทลุงตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

2

นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรียกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมด่วนเพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดพัทลุง ที่คาดว่าจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการส่วนอำนวยการ คณะทำงานส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะทำงานสนับสนุน ดูแล ตรวจสอบ กำกับ วัสดุและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรค และคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here