พัทยา จัดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

1

คุณสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา เมืองพัทยา กล่าวต้อนรับคุณธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโคแห่งประเทศไทย คุณวิศิษฏ์ ปรียงค์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตพัทยากล่าวเปิดงาน ทำพิธีเปิด   (แตะ I ball) น. ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นไปตามคาสั่งของ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ คัดสินผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการแข่งขนั G H Bank เทควนั โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภทต่อสู้

ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวนั ออก เมืองพัทยา จีงหวัดชลบุรี ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการจัดการแข่งขันแบบ ระบบปิดไม่มีผู้ชม ดังน้ันไม่มีส่วนเกี่ยวจะไม่สามารถเข้า สนามแข่งขันได้โดยเด็ดขาด

2. นักกีฬาฝึกสอน ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ทํางานแต่ละฝ่าย จะต้องมีไอดีการ์ดเท่าน้ัน ถึงจะสามารถ เข้าสนามแข่งขันได้

3. นักกีฬาสามารถเข้าสนามแข่งขันไดเ้ฉพาะวันที่ตัวเองแข่งขันเท่านันโดยจะแบ่งไอดีการ์ดเป็นสีตาม วันแข่งขัน

4. ไม่อนุญาตให้ยืมไอดีการ์ดของนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนท่านอื่นเพื่อเข้าสนามแข่งขันในกรณีที่ตรวจ เจอทางสมาคมฯจะตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด

5. กําหนดให้สนามแข่งขันมีทางเข้า และทางออกหน่ึงจุด และอนุญาตให้เข้าสนามการแข่งขัน ผู้ร่วมการแข่งขันกว่า 1500 คน

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here