พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยฝึกแรงงานใหม่ รับนโยบายเปิดประเทศ

5

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการฝึกอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ให้กับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แรงงานคืนถิ่น และผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 34 คน ใน 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 10 คน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 12 คน ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และกำหนดฝากฝึกในสถานประกอบกิจการจริง ในเดือนสิงหาคม 2564

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานของจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มบุคคลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสันติสุขโครงการพาคนกลับบ้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบกับสาธารณภัย ให้สามารถประกอบอาชีพได้ และเพื่อเพิ่มช่องทางการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง แรงงานคืนถิ่นจากประเทศมาเลเซีย และจากจังหวัดอื่นๆ นอกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้ให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และผู้ที่ผ่านการฝึกทั้งสามสาขาดังกล่าว จะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอีกด้วย โครงการนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันฯ ได้ดำเนินการฝึก็เตรียมเข้าทำงานไปแล้ว 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รุ่นนี้เป็นการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 2

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาสยังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในการนี้ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และนายชานนท์ อาคะมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความรู้ ข้อแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รวมทั้งช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน ของศูนย์ทดสอบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย                            

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here