พัฒนาชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565

7

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลา กร และเชิดชูเกียรติข้าราช การ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่น ในงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสรุปบทเรียน แลหน้า มองหลัง งานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราและขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงาน ที่มา และวัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ซึ้งต้องทำงานแข่งกับเวลา เทคโนโลยี และสถานการณ์ที่เปลี่ยน แปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทำงานมีระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ลดขั้นตอน การทำงาน ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ภายในปี 2565” มุ่งการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายรัฐบาล และกำหนดการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda)

เพื่อมุ่งมั่นพร้อมขับเคลื่อนสัมมา ชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข” เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการพัฒนาความรู้ ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าว สารได้อย่างกว้างขวาง ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิ การสังคม และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกช่วงวัย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here